S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

Tu je umiestnený text pre zvolenu sekcii.

 

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.sapiens-sk.sk

(ďalej len "Podmienky")

Prevádzkovateľ


prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.sapiens-sk.sk je spoločnosť:

Ing.Pavol Dubec - SAPIENS

Hlavná 18, 95145 Horné Lefantovce

IČO:41648536  DIČ:SK1074255380

Zapísaná v ŽRSR

Tel: 0908 79 29 17Článok 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Podmienky upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou Pavol Dubec --  SAPIENS, so sídlom Hlavná 18 Horné Lefantovce 951 45, Slovenská republika, IČO: 41648536 DIC: SK1074255380 Bankové spojenie: VÚB, účet: 1402840162/0200, zapísanou v Živnostenskom registri Obvodný úrad Nitra Číslo živnostenského registra: 430-26797 (ďalej len "Predávajúci") a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá prostredníctvom internetovej stránky http://sapiens-sk.sk (ďalej len "Stránka") kupuje ponúkaný tovar (ďalej len "Kupujúci").

1.2 Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Uzavretie zmluvy

2.1 Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka) je Kupujúci povinný zaslať Predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý je umiestnený na Stránke. Zaradenie konkrétnej položky do formuláru uskutoční Kupujúci kliknutím na ikonu KÚPIŤ. Obsah formuláru (druh a počet konkrétneho tovaru) môže Kupujúci meniť kliknutím na ikonu NÁKUPNÝ KOŠÍK. Kliknutím na ikonu OBJEDNAŤ Kupujúci potvrdí druh a množstvo tovaru, ktorý je predmetom objednávky. Po vyplnení údajov potrebných na prihlásenie (už registrovaný užívateľ), resp. registráciu (nezaregistrovaný užívateľ) kliknutím na ikonu. ODOSLAŤ zašle Kupujúci objednávku Predávajúcemu.

2.2 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaslať Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy dôjde Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky Predávajúcim.

2.3 Až do okamihu doručenia oznámenia o prijatí objednávky Kupujúcemu je Kupujúci oprávnený objednávku zrušiť.

2.4 Od zverejnenia tovaru na Stránke je Predávajúci viazaný podmienkami jeho predaja.

2.5 Akúkoľvek ďalšiu elektronickú komunikáciu v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán zo zmluvy je Kupujúci povinný zasielať Predávajúcemu na e-mailovú adresu obchod@sapien-sk.sk.

Článok 3
Kúpna cena, náklady na dodanie tovaru, záloha

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje od Predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky Predávajúcemu uvedená na Stránke ako kúpna cena tovaru (NAŠA CENA S DPH). Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 euro.

3.2. V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar v sídle Predávajúceho je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a náklady spojené s dodaním tovaru nasledovne:
Doručenie tovaru dopravcom, ceny sú závislé od km. Ceny sú uvedené s DPH vrátane vykládky v tabuľke v kategórii doprava tovaru.

3.3. Kupujúci  sa po dohovore s predávajúcim môžu dohodnúť aj na individuálnom riešený dopravy objednaného tovaru.

3.4. Predávajúci je na základe vlastného uváženia oprávnený poskytnúť Kupujúcemu zľavu až do výšky 100% ceny nákladov spojených s dodaním tovaru.


3.5. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru na zaklade daňového dokladu pri prevzatí tovaru.

3.6. Za zapožičanie pomocného prepravného materiálu sa účtuje 5 euro za paletu bez ohľadu jej typizácie a 10 euro za big bag bez ohľadu veľkosti big bag-u. Kupujúci môže pomocný obalový materiál vrátiť predávajúcemu iba v množstve v akom bol zapožičaný a predávajúci je povinný do 5 pracovných dní vrátiť kupujúcemu finančnú čiastku v cenu za , ktorú bol tovar zapožičaný a to peňažným prevodom.

3.7.  Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude Kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom.

3.8. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

 

 

Článok 4
Dodanie tovaru

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote do 14  pracovných dní. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola uzavretá zmluva. Dostupnosť tovaru je len informatívna, nie záväzná.


4.2 Po doručení tovaru do sídla Predávajúceho dodávateľom je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a navrhnúť Kupujúcemu deň a čas, v ktorom bude Kupujúcemu tovar odovzdaný.

4.3 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru alebo pásky, resp. pečate ihneď oznámiť kuriérovi. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci ďalej povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a svojou povahou zodpovedá jeho objednávke a či tovar neobsahuje zjavné vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

4.4 Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata tovaru zjavná pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia tovaru. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s Kupujúcim zápis o škode. Po obdržaní zápisu o škode je Kupujúci oprávnený uplatňovať vady tovaru spôsobné jeho poškodením alebo čiastočnou stratou u Predávajúceho.

Článok 5
Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis, vrátenie tovaru

5.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim alebo Predávajúcim určeným podnikateľom až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.

5.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.´

5.3 Záruka sa nevzťahuje na tvarovú a/alebo farebnú nerovnomernosť tovaru. Za vadu sa nepovažuje, znečistenie  tovaru pri jeho spracovaní a manipulácii.

5.4 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle Predávajúceho. Ak Predávajúci ustanoví pre konkrétny typ tovaru podnikateľa určeného na odstraňovanie vád tovaru počas záručnej doby je Predávajúci povinný reklamovať vady tovaru u určeného podnikateľa.

5.5 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

5.6 Predávajúci je povinný vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady je Predávajúci oprávnený vymeniť vadný tovar.

5.7 V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie. Touto aktuálnou cenou sa rozumie cena zhodného tovaru v deň prijatia reklamácie či cena tovaru porovnateľných technických parametrov, ako tovar reklamovaného. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca prislúcha predávajúcemu. a novy bod 5.8 Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

5.8 Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

5.9 Po prevzatí tovaru Kupujúcim ho  je možné vrátiť do 14 kalendárny dní snárokom na vrátenie zaplatenej sumy, pokiaľ sa  nejedná o reklamáciu. Vrátený tovar Kupujúcim  nesmie javiť známky poškodenia, opotrebenia alebo používania.

 

 

Článok 6
Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 24 hodín odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapáskovanom alebo zafoliovanom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.2 V prípade, že Predávajúci nemôže splniť zmluvu pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a do pätnástich (15) dní mu vrátiť cenu (zálohu) zaplatenú za tovar. Kupujúci nemá právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil na objednanie tovaru.

6.3 Doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane sa zmluva zrušuje. Zmluvné strany sú si bez zbytočného odkladu povinné vrátiť plnenia, ktoré si na základe zmluvy navzájom poskytli.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

7.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

7.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva.

7.3 Zaslaním objednávky Kupujúci poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácií o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu. Tento súhlas je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať.


V Horných Lefantovciach, dňa 1.2.2011

M2QxOTRlNG